GDPR

INFORMACE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.Informace o zpracování osobních údajů insolvenční správkyní

1.2 Správce osobních údajů:

Mgr. Aneta Šlosarová, insolvenční správkyně

Adresa: Tyršova 118/85, 741 01 Nový Jičín

IČO: 01631519

e-mail: slosarova [at] akslosarova [dot] cz

tel: 778 493 493

1.3 Insolvenční správkyně zpracovává osobní údaje subjektů údajů nutné pro řádný výkon činnosti insolvenčního správce.

1.4 Právním základem pro zpracování osobních údajů je výkon (plnění) právních povinností. V takovém případě není ke zpracování osobních údajů subjektu údajů nutný jejich souhlas.

1.5 Insolvenční správkyně zpracovává identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, bankovní spojení, údaje o rodinných a majetkových poměrech, zaměstnání, příjmech, dluzích a pohledávkách.

1.6 Osobní a další nezbytné údaje získává insolvenční správkyně především od insolvenčního soudu a subjektu údajů, tj. ze sdělení dlužníka. Osobní a další nezbytné údaje získává insolvenční správkyně rovněž z veřejných rejstříků, jako jsou obchodní rejstřík, registr vozidel, na základě zákonné součinnosti dle § 43 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) ve znění pozdějších předpisů také od dalších subjektů, jako jsou banky, spořitelní a úvěrová družstva, evidence cenných papírů.

1.7 Neposkytnutí příslušných údajů subjektem údajů (dlužníkem) může vést insolvenční soud k rozhodnutí o uložení různých dalších povinností.

1.8 Osobní a další nezbytné údaje budou použity k zajištění řádného průběhu insolvenčního řízení, zejména k naplnění jeho smyslu a účelu a pro komunikaci se subjekty vstupujícími do insolvenčního řízení, zejména insolvenčním soudem, zaměstnavateli, věřiteli a jejich zástupci.

1.9 Osobní a další nezbytné údaje jsou předávány zejména insolvenčnímu soudu, zaměstnavatelům a věřitelům. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

1.10 Subjekt údajů (dlužník) má právo

1.10.1 na přístup k osobním údajům, tedy získat od insolvenční správkyně potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším právním předpisem stanoveným informacím,

1.10.2 požadovat opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů,

1.10.3 na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut),

1.10.4 právo na omezení zpracování

1.10.5 právo na přenositelnost údajů

1.10.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

1.10.7 podat stížnost proti zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů.

1.11 Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz .

1.12 Jelikož osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění právních povinností, mohou být některá výše uvedená práva subjektu údajů zákonným způsobem omezena či vyloučena. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů (dlužníka) jsou zpracovávány z důvodů plnění právní povinnosti, nikoliv na základě souhlasu se zpracováním.

1.13 Ve věci uplatnění práv vztahujících se ke zpracování osobních údajů se subjekt údajů obrací na insolvenční správkyni písemně na výše uvedenou adresu sídla insolvenční správkyně.

1.14 Subjekt údajů má právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných insolvenční správkyní, pokud jeho žádost není opakovaná nebo nepřiměřená, jakož i na pořízení kopií zpracovávaných osobních údajů za přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

1.15 Insolvenční správkyně upozorňuje, že každý insolvenční spis je založen v insolvenčním rejstříku, který je veřejně dostupný s výjimkou údajů, o kterých tak stanoví insolvenční zákon.

1.16 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání insolvenčního řízení a po jeho ukončení s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy, zejména o archivnictví a spisové službě, statistických povinnostech, nemocenském a důchodovém pojištění.

1.17 U insolvenční správkyně nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

2. Informace o zpracování osobních údajů advokátní kanceláří

2.1. Správce osobních údajů:

Mgr. Aneta Šlosarová, advokátka

Adresa: Tyršova 118/8, 741 01 Nový Jičín

IČO: 01631519

e-mail: slosarova [at] akslosarova [dot] cz

tel: 778 493 493

2.2 Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje subjektů údajů nutné pro řádný výkon advokacie.

2.3 Právním základem pro zpracování osobních údajů je zpravidla uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci, která nemusí být uzavřena vždy v písemné formě či ustanovení soudem.

2.4 Advokátní kancelář zpracovává identifikační a kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo a další osobní údaje sdělné advokátní kanceláři subjektem údajů (klientem). Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů (klienta) vyplývající ze smlouvy o poskytnutí právní pomoci a nedodržení této povinnosti může vést k jejímu ukončení ze strany advokátní kanceláře.

2.5 Osobní a další nezbytné údaje získává advokátní kancelář od protistrany a dalších účastníků řízení, ve kterém zastupuje klienta nebo od dalších osob při vedení klientovy právní věci, případně z veřejných rejstříků.

2.6 Údaje budou použity pro řádný výkon právních služeb a právního zastoupení klienta

podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem, k plynulé a hladké komunikaci se subjekty v rámci řízení či vstupujícími do právní věci klienta, ve které advokátní kancelář klienta zastupuje.

2.7 Osobní a další nezbytné údaje jsou předávány zejména orgánům veřejné moci(soudy, správní orgány), orgánům samosprávy, policie, notářům, soudním exekutorům, insolvenčním správcům atp. a mohou být předávány dalším příjemcům dle potřeb a pokynů klienta.

2.8 Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

2.9 Subjekt osobních údajů (klient) má právo

2.9.1 na přístup k osobním údajům, tedy získat od advokátní kanceláře potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším právním předpisem stanoveným informacím

2.9.2 požadovat opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů,

2.9.3 na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut),

2.9.4 právo na omezení zpracování

2.9.5 právo na přenositelnost údajů

2.9.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

2.9.7 podat stížnost proti zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů.

2.10 Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na stránkách Úřadu pro

ochranu osobních údajů www.uoou.cz .

2.11 Naplnění některých práv subjektu údajů, tak jak je uvedeno zde výše, může být vázáno na splnění určitých zákonných podmínek. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodů smlouvy uzavřené s klientem, nikoliv na základě souhlasu se zpracováním.

2.12 Ve věci uplatnění práv vztahujících se ke zpracování osobních údajů se subjekt údajů

obrací na advokátní kancelář písemně na výše uvedenou adresu sídla advokátní kanceláře.

2.13 Subjekt údajů má právo na bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných advokátní kanceláří, pokud jeho žádost není opakovaná nebo nepřiměřená, jakož i na pořízení kopií zpracovávaných osobních údajů za přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

2.14 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právní pomoci a po jejím skončení s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy, zejména o archivnictví a spisové službě, statistických povinnostech, nemocenském a

důchodovém pojištění.

2.15 U advokátní kanceláře nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.